Αίτηση υποψηφιότητας

 

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ειδικό τέλος συμμετοχής για την πρώτη υποψηφιότητα είναι €250 πλέον Φ.Π.Α 24%. Για πολλαπλές υποψηφιότητες, το ειδικό τέλος διαμορφώνεται σε €150 πλέον Φ.Π.Α 24% για τη δεύτερη συμμετοχή και €100 πλέον Φ.Π.Α 24% για κάθε επόμενη συμμετοχή. Ειδικά για συμμετοχή Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, το κόστος διαμορφώνεται στα €50 πλέον Φ.Π.Α 24% ανά συμμετοχή.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπεύθυνη του ΤΕΥΠ: κα. Ελένη Καραγιαννίδου, τηλ: 210 2112000 (εσωτ: *708), e-mail: corp-affairs@eede.gr