Αίτηση υποψηφιότητας

 

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ειδικό τέλος συμμετοχής για την πρώτη υποψηφιότητα είναι €250 πλέον ΦΠΑ 24%. Για πολλαπλές υποψηφιότητες το ειδικό τέλος πέραν της πρώτης συμμετοχής είναι €100 ανά συμμετοχή πλέον ΦΠΑ 24%. Ειδικά για συμμετοχή Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, το κόστος διαμορφώνεται στα €100 πλέον Φ.Π.Α 24% ανά συμμετοχή. Μετά την υποβολή των συμμετοχών, σε οποιαδήποτε περίπτωση απόσυρσης της υποψηφιότητας, το ειδικό τέλος συμμετοχής παρακρατείται και δεν επιστρέφεται.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΕΔΕ: Ιωάννης Καρανίκας, τηλ: 210 2112000 (εσωτ: *708), e-mail: corp-affairs@eede.gr